BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6466/BNN-KHCN
V/v Báo cáo tình hình thực hiện NQ số 27/NQ-CP 12/6/2009 của CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: ………………………………………………………..

Ngày 15/11/2010, Bộ Tài nguyên vàMôi trường có Công văn số 4673/BTNMT-KH gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị báo cáo về việc rà soát, kiểm điểm, đánh giá tình hình triển khaithực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 12/6/2009 của Chính phủ. Trong đó, cầnnêu rõ các kết quả đạt được; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị; đề xuất các nộidung triển khai trong thời gian tới. Để có số liệu tổng hợp gửi Bộ Tài nguyênvà Môi trường, Bộ đề nghị các đơn vị báo cáo nội dung thuộc phạm vi quản lýliên quan như sau:

1. Cục Bảo vệ thực vật: Báo cáo về việc lập kế hoạch và bốtrí kinh phí xử lý, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng, thuốc khôngrõ nguồn gốc, thuốc không nằm trong danh mục được phép sử dụng, xử lý các địađiểm bị ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật … (Mục B. Lĩnh vực bảo vệ môitrường của Nghị định).

2. Văn phòng Thường trực BCĐCTHĐbiến đổi khí hậu: Báocáo về triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ứng phó vớibiến đổi khí hậu, tích cực, chủ động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giaứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Cục Trồng trọt: Báo cáo điều chỉnh cơ cấu sản xuấtcây trồng phù hợp với diễn biến, tiềm năng nguồn nước, nhất là trong thời kỳkhan hiếm nước ở những vùng thường xuyên thiếu nước.

4. Cục Chăn nuôi: Báo cáo điều chỉnh cơ cấu vật nuôiphù hợp với diễn biến, tiềm năng nguồn nước, nhất là trong thời kỳ khan hiếmnước ở những vùng thường xuyên thiếu nước.

5. Tổng cục Thủy lợi: Báo cáo về rà soát nhu cầu dùng nước.

Các đơn vị gửi báo cáo (bằng vănbản) về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 05/12/2010 để tổnghợp báo cáo Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh