BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6468/BGDĐT-TTr
V/v thanh tra tuyển sinh đầu cấp và các khoản thu đầu năm học trong các nhà trường

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

Kínhgửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

Thời gian qua, các phương tiệnthông tin đại chúng phản ánh tình trạng sai phạm trong việc tuyển sinh đầu cấpvà lạm thu đầu năm học trong các nhà trường ở nhiều địa phương.

Để tổng hợp công tác triển khainhiệm vụ năm học 2010 - 2011 tại các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầucác Sở Giáo dục và Đào tạo thanh tra, kiểm tra việc tuyển sinh đầu cấp và cáckhoản thu đầu năm học trong các nhà trường. Kết quả thanh tra, kiểm tra báo cáovề Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản (qua Thanh tra) chậm nhất vàotrước ngày 20/11/2010.

Sau khi có kết quả, Bộ Giáo dục vàĐào tạo sẽ tiến hành thanh tra hai nội dung trên tại một số địa phương./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa