BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6468/BTC-TCHQ
V/v mở một số điểm xuất hàng, tuyến đường có khả năng cho phép hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan đi qua

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 714/UBND-TM1 ngày 8/2/2013 và công văn số 1233/UBND-TM1 ngày 19/3/2013 của UBNDtỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu. Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTgngày 07/11/2006; Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướngChính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; công văn số 1420/TTg-KTHH ngày 27/8/2008 củaThủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủvà ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 1948/BCT-XNK ngày 8/3/2013, Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương về đề nghịcủa UBND tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 714/UBND-TM1 ngày 8/2/2013 và công vănsố 1233/UBND-TM1 ngày 19/3/2013 về việc đề xuất mở một số điểm xuất hàng, tuyếnđường có khả năng cho phép hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu,gửi kho ngoại quan đi qua.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh,căn cứ vào các quy định hiện hành thực hiện việc quy hoạch và đầu tư xây dựngcơ sở hạ tầng tại các điểm xuất hàng đảm bảo thuận lợi cho hoạt động quản lýNhà nước của lực lượng Hải quan và các lực lượng liên quan (Biên phòng, Kiểmdịch) và quyết định bố trí các lực lượng chức năng quản lý tại các điểm xuấthàng đảm bảo quản lý Nhà nước theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Bộ Tàichính sẽ chỉ đạo Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh bố trí lựclượng Hải quan quản lý và làm các thủ tục hải quan khi có cơ sở hạ tầng kỹthuật của các điểm xuất hàng đã được xây dựng hoàn thiện (được Tổng cục Hảiquan công nhận).

Đối với các điểm nằm ngoài Khukinh tế cửa khẩu, thực hiện theo Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006;Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 và côngvăn số 1420/TTg- KTHH ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về hoạtđộng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu qua các cửa khẩu phụ, lối mởvới các nước có chung biên giới.

Đối với địa điểm kiểm tra hànghóa xuất khẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu của Công ty cổ phần ThànhĐạt tại Km3+Km4, phường Hải Yên, TP Móng Cái, doanh nghiệp đã hoàn thiện đầu tưxây dựng hệ thống cảng bến, kho bãi, nhà làm việc phục vụ cho việc triển khaicác lực lượng chức năng quản lý và Tổng cục Hải quan đã có Quyết định 2720/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2012 về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuấtkhẩu ở biên giới thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh. Bộ Tàichính đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phốihợp với các lực lượng liên quan (Biên phòng, Kiểm dịch) tỉnh Quảng Ninh triểnkhai lực lượng để đảm bảo quản lý Nhà nước đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhậptái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan theo đúng quy định pháp luật về thủtục hải quan và quản lý biên giới hiện hành. Bộ Tài chính giao Tổng cục Hảiquan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xây dựng Quy trình nghiệp vụ cụ thểtại địa điểm này.

Bộ Tài chính trả lời để QuýUBND tỉnh Quảng Ninh biết ./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn