BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 647/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 3043/HQĐNa-NV ngày 17/12/2009 của CụcHải quan tỉnh Đồng Nai về vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ hải quan, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Chứng từ có giá trị tương đương hợp đồng:

- Căn cứ khoản 2 Điều 27 Luật Thương mại năm 2005, thì “Muabán quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hìnhthức khác có giá trị pháp lý tương đương”;

- Thư tín dụng (L/C) là một văn bản được phát hành bởi ngânhàng nhằm cung cấp một sự bảo đảm trả tiền cho một người thụ hưởng trên cơ sở ngườithụ hưởng phải đáp ứng các điều khoản trong thư tín dụng.

So với hợp đồng thì thư tín dụng chỉ thực hiện được một nộidung trong hợp đồng là phương thức thanh toán và là chứng từ thanh toán. Dovậy, Thư tín dụng (L/C) không phải là loại giấy tờ có giá trị tương đương hợpđồng.

2. Về hàng hóa chuyển cửa khẩu:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 5 công văn 8908/BTC-TCHQ ngày24/6/2009 của Bộ Tài chính, chỉ có hàng hóa là thiết bị văn phòng phục vụ chohoạt động của chính doanh nghiệp, nếu đóng chung container với hàng hóa đượcchuyển cửa khẩu thì mới được chuyển cửa khẩu; hàng hóa kinh doanh do doanhnghiệp nhập khẩu để thực hiện quyền nhập khẩu (mặc dù được đóng chung containervới các mặt hàng được chuyển cửa khẩu) và hàng nhập khẩu phi mậu dịch khôngđược chuyển cửa khẩu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường