BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 4045/CT-TT ngày 05/10/2007của Cục thuế tỉnh Bình Định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: các cơ sở kinh doanh trongnước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng các ưu đãivề thuế TNDN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; trường hợp mức ưu đãi vềthuế TNDN ghi rong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuếTNDN hướng dẫn tại Thông tư này thì cơ sở kinh doanh được hưởng các mức ưu đãivề TDNN theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lạitính từ ngày 01/01/2004.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanhnghiệp là cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong khu côngnghiệp từ năm 2003 trở về trước, đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, nếumức ưu đãi về thuế TNDN đối với cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tưthực hiện trong khu công nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTCvà Thông tư số 88/2004/TT-BTC cao hơn mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì doanh nghiệp được hưởng các mức ưu đãi vềthuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC và Thông tư số88/2004/TT-BTC cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Địnhbiết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương