VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
--------------
V/v:Thanh toán vốn ứng trước trái phiếu Chính phủ năm 2014-2015 cho 02 dự án thủy lợi tỉnh Hà Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 560/BTC-ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2014 về việc thanh toán vốn ứng trước trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014-2015 của Dự án nạo vét sông Châu Giang và Dự án Trạm bơm Lạc Tràng II, tỉnh Hà Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 đã được giao cho các dự án của Tỉnh theo quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Các trợ lý của TTgCP, các Vụ: KTN, V.III, TGĐ Cổng TTĐT
- Lưu: VT, KTTH (3) Dũng
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng