BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6472/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế ô tô NK

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 3172/HQHCM-TXNK ngày 9/11/2011 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và côngvăn số 4874/HQHP-TXNK ngày 10/10/2011 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáotheo công văn số 4823/TCHQ-TXNK ngày 3/10/2011 của Tổng cục Hải quan về giátính thuế ô tô nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh và Cục Hải quan TP. Hải Phòng:

1.1. Thực hiện xác định giá đúngyêu cầu tại công văn số 3716/TCHQ-TXNK ngày 3/8/2011 và số 4823/TCHQ-TXNK ngày3/10/2011 của Tổng cục Hải quan, cụ thể:

+ Xe ô tô Hyundai Tucson và HyundaiIX 35, mới 100%, dung tích 1998cc, số tự động, sản xuất 2010-2011, xuất xứ ĐàiLoan nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

+ Đối với xe Hyundai I30, mới 100%,dung tích 1.6L, số tự động, sản xuất 2010 - 2011, xuất xứ Hàn Quốc nhập khẩutại Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

1.2. Ra thông báo xác định giá, ấnđịnh thuế, thu đủ số thuế theo quy định của pháp luật.

1.3. Rút kinh nghiệm trong việc thuthập thông tin không đầy đủ, dẫn đến việc xác định giá không đúng quy định vàphải điều chỉnh giá nhiều lần. Trường hợp doanh nghiệp có khiếu nại thì Cục Hảiquan địa phương căn cứ dữ liệu giá và thẩm quyền, nguyên tắc của Luật khiếunại, tố cáo để giải quyết khiếu nại theo quy định, đồng thời kiểm điểm, làm rõtrách nhiệm của cán bộ công chức có liên quan.

2. Tổng cục Hải quan cung cấp mộtsố thông tin có liên quan đến xe Huyndai Tucson IX35, Huyndai IX 35 và HyundaiI30, cụ thể:

2.1. Đối với xe Hyundai TucsonIX35, Huyndai IX 35, mới 100%, dung tích 1998cc, số tự động, sản xuất 2010 -2011, xuất xứ Đài Loan:

- Bản so sánh tiêu chuẩn, thiết bịxe nhập khẩu vào thị trường Việt Nam so với thị trường Đài Loan của hiệu Hyundaido Công ty Hyundai Motor Company (HMC) cung cấp (đính kèm theo công văn này).Các đơn vị nêu trên có trách nhiệm thực hiện bảo mật thông tin doanh nghiệpcung cấp theo đúng quy định tại Điều 7 Chương I Thông tư số 205/2010/TT-BTCngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Dữ liệu giá đang áp dụng trên Hệthống GTT22 đối với xe Hyundai Tucson nhập khẩu từ Hàn Quốc là 12.000USD/c tạicác tờ khai số 1973/NKD ngày 15/3/2011 nhập khẩu Cục Hải quan TP. Hải Phòng, số 499/NKD ngày 15/3/2011 nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

2.2 Đối với xe Huyndai I30, mới100%, dung tích 1.6L, số tự động, sản xuất 2010, xuất xứ Hàn Quốc: có giá xácđịnh 7.700 USD/c tại tờ khai số 361/NKD ngày 01/3/2011 tại Cục Hải quan TP. HồChí Minh.

3. Báo cáo kết quả thực hiện điểm 1nêu trên về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 10/01/2012.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường