BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6473/BNN-KH
V/v thông báo điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2010

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Căncứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việcgiao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhànước năm 2010; Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tàichính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2708/QĐ-BNN-XD ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng BộNông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Vănphòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên;
Căn cứ công văn số 258NNVN/CV ngày 24/11/2010 của Báo Nông nghiệp Việt Nam vềviệc xin điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2010,

THÔNGBÁO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2010

1. Tên dự án: VPđại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại KV miền Trung - Tây Nguyên.

2. Địa điểm XD:Phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. Địa điểm mởtài khoản: Sở Giao dịch, Kho bạc nhà nước Trung ương.

4. Thời giankhởi công - hoàn thành: 2010-2011.

5. Kế hoạch khốilượng thực hiện dự án năm 2010:

Đơnvị tính: triệu đồng

Cơ cấu vốn

Dự toán được duyệt

Kế hoạch 2010 đã thông báo

Kế hoạch điều chỉnh 2010

Tổng số

6.148

4.000

4.000

Vốn xây lắp

3.350

2.700

2.827

Vốn thiết bị

1.719

1.050

1.005

Quản lý dự án

117

80

80

Chi phí tư vấn + khác

412

170

88

Dự phòng

550

0

0

6. Mục tiêu kếhoạch năm 2010: Thanh toán chi phí xây lắp, QLDA, tư vấn, khác.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư);
- Sở GD Kho bạc NN TW;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG