BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6473/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH DENSO Việt Nam.
(Đ/c: Lô E1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 847/13/CV-DMVN ngày 02/10/2013của Công ty TNHH DENSO Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan và thực hiệnquyền xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

1.1. Công ty TNHH Hamaden Việt Nam (HDVN) nhậpnguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa sau đó bán sản phẩm cho Công ty TNHHDenso Việt Nam (DMVN) thì thực hiện như sau:

- Công ty TNHH Hamaden VN thực hiện theo loại hìnhnhập sản xuất xuất khẩu; chịu trách nhiệm xây dựng và thông báo định mức với cơquan hải quan.

- Khi bán hàng hóa cho Công ty TNHH Denso Việt Nam(mua bán giữa 02 DNCX) thì thủ tục hải quan theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC (hoặc điểm e, khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC có hiệu lựcthực hiện từ 1/11/2013)

1.2. Công ty TNHH Denso Việt Nam nhận bán thànhphẩm từ Công ty TNHH Hamaden VN để hoàn thiện sản phẩm và xuất khẩu toàn bộ chotập đoàn Toyota thì thực hiện như sau:

- Xây dựng định mức và thông báo với cơ quan hảiquan (áp dụng trong trường hợp Công ty tiếp tục hoàn thiện một số công đoạn đểhoàn chỉnh sản phẩm);

- Thủ tục xuất khẩu thực hiện theo loại hình sảnxuất xuất khẩu.

1.3. Về chính sách thuế: nếu sản phẩm được xuấtkhẩu 100% cho tập đoàn Toyota thì Công ty TNHH DENSO Việt Nam không phải nộpthuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày13/8/2010.

2. Hàng hóa đã nhập khẩu của DNCX để thực hiệnquyền nhập khẩu:

2.1. Về thủ tục hải quan: Tại khoản 8 Điều 49 Thôngtư số 128/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số194/2010/TT-BTC ) đã hướng dẫn cụ thể đối với hàng hóa thực hiện quyền xuấtkhẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày12/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của BộCông Thương. Theo đó, thủ tục hải quan đối với DNCX có vốn đầu tư nước ngoàithực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa theo quiđịnh thì thủ tục hải quan, chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, chínhsách thuế thực hiện như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồngthương mại. Theo đó:

- Khi bán cho doanh nghiệp nội địa thì không phảilàm thủ tục hải quan;

- Khi bán cho DNCX khác thì thủ tục hải quan thựchiện theo thủ tục mua, bán giữa các doanh nghiệp chế xuất với nhau theo hướngdẫn tại điểm e khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC .

- Khi xuất khẩu ra nước ngoài thực hiện theo hướngdẫn tại điểm b, khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC dẫn trên; DNCX thựchiện kê khai tính thuế xuất khẩu (nếu có).

2.2. Về chính sách thuế:

Đối với hàng hóa đã nhập khẩu của DNCX thực hiệnquyền nhập khẩu nếu đã nộp thuế thì khi bán cho DNCX khác, bán ra nước ngoàiđược xem xét hoàn lại số tiền thuế đã nộp.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Công ty biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP.Hà Nội (để biết, t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh