TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64768/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam
Địa chỉ: Lô CN7, Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ. P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội; MST: 0100942205

Trả lời công văn số 0612/GOLDSUN-CST đề ngày05/12/2014 của Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam hỏi thuế GTGT đối với chi phíquản lý Chi nhánh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Điều 7 quy định về giá tính thuế GTGT:

"Điều 7. Giá tính thuế

1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sảnxuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT...

...22. Giá tính thuế đối với các loại hànghóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thuvà phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng. "

+ Tại Điều 14, Điều 15 quy định nguyên tắc, điềukiện khấu trừ thuế GTGT.

- Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính vềthuế, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổphần Goldsun Việt Nam bán hàng hóa cho Chi nhánh (hàng hóa áp dụng mức thuếsuất thuế GTGT 10%), giá bán là giá gốc và phí quản lý thì giá tính thuế GTGTbao gồm cả phí quản lý.

Chi nhánh căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 6Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 14, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên để khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Công ty cổ phầnGoldsun Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật về thuế và trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến