BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0648/TM-XNK
“V/v tham gia mẫu tờ khai Hải quan”

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2001

Kính gửi:Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý)

Trả lời Văn bản số 884/TCHQ-GSQL ngày 08/3/2001của Tổng cục Hải quan về việc tham gia mẫu tờ khai hải quan về hàng hóa xuất nhậpkhẩu; Bộ Thương mại có một số ý kiến dẫn sau để Tổng cục nghiên cứu điềuchỉnh cho phù hợp;

A/ Về tờ khai Hải quan đối với hàng hóa xuấtkhẩu:

a) Cần có mục quy định về phương tiện vận tải;Vì trong xuất khẩu hàng hóa có thể giao cho phương tiện vận tải biển, sông, bộhoặc đường sắt, đặc biệt giao hàng xuất khẩu cho các nước láng giềng có biêngiới chung với Việt Nam, có thể Việt Nam giao hàng xuất khẩu cho Bạn bằngphương tiện vận tải của Việt Nam đến kho người mua trong nội địa của Bạn; Nênkhi chỉ nói đến điều kiện giao hàng thì chưa rõ nên cần có mục nói rõ phươngtiện vận tải.

b) Mục 12 (tên hàng, quy cách phẩm chất) nêutách làm hai mục (một mục tên hàng và một mục nói rõ quy cách phẩm chất hàng).

c) Cần nghiên cứu kỹ có thể gộp ba mục 22, 23,24 vào một mục; Sau khi kiểm hóa viên kiểm tra xong hàng hóa ghi rõ nhận xét,ký, ghi rõ họ tên, người có thẩm quyền của Hải quan duyệt và ký tên, đóng dấulà đầy đủ về mặt pháp lý.

d) Cần gộp mục 2 và 7 thành mục (người nhậpkhẩu/ nước nhập khẩu) để phục vụ cho công tác thống kê; Vì hiện nay người nhậpkhẩu hàng Việt Nam về có thể dùng trong nước và cũng có thể tái xuất đi cácnước khác v.v...

c) Mục 25 “xác nhận thực xuất”

Cần có ghi chú:

- Ghi số lượng thực xuất nếu số lượng thực xuấtkhác số lượng đã khai báo.

- Ghi số B/L đường biển, đường hàng không... nếuxuất khẩu có vận đơn.

B/ Về tờ khai Hải quan đối với hàng hóa nhậpkhẩu:

a) Mục 15 nên thành hai mục (một mục ghi tênhàng hóa nhập khẩu và một mục ghi quy cách phẩm chất, bao bì nhãn mác để mô tảhàng hóa).

b) Cần gộp mục 36 và 37 thành một mục vì có vấnđề nào cần lưu ý thì người có thẩm quyền duyệt cân nhắc, ký và ghi vào mục 37để ký và đóng dấu.

c) Cần gộp mục 2 với 9 thành mục (người xuấtkhẩu/nước xuất khẩu) để phục vụ thống kê và áp dụng tính thuế đối với hàng hóanhập khẩu.

d) Phần phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu cầnnghiên cứu kỹ có nên có phần B (phần kiểm tra tính thuế của cơ quan Hải quan)vì mục II phần B của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã có phần kiểm tra tính thuếcủa cơ quan Hải quan.

Bộ Thương mại xin gửi ý kiến của mình để quýTổng cục xem xét./.

T.L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K.T VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNGTrương Đức Quang