BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6481/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu Dự án mở rộng SX giai đoạn 2-GTTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên.
(Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên)

Trả lời công văn số 1259/GTTN-QLDAngày 06/12/2011 của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên về việc thuế nhậpkhẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư Dự án mở rộng sảnxuất giai đoạn 2-GTTN, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 06/10/2011 Tổngcục Hải quan đã có công văn số 4915/TCHQ-TXNK trả lời Công ty (đính kèm). Việcgiải quyết vướng mắc theo như nội dung kiến nghị tại công văn số 1259/GTTN-QLDAnêu trên là vượt quá thẩm quyền của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty cổ phần gangthép Thái Nguyên liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để xác nhận số xe ôtô làphương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty cổ phần gang thép Thái Nguyên biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hq Cao Bằng (để t/h);
- Cục Hq Lạng Sơn (để t/h);
- Lưu: VT; TXNK (6b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông