TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 6482/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Nam Á
Địa chỉ: 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3
Mã số thuế : 0300872315

Trả lời văn thư số 621A/ 2014/CV-NHNA-30 ngày 02/08/2014 của Ngânhàng về lập hóa đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Khoản 2b Điều 16 quy định lập hóa đơn:

“...

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địachỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua khônglấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Trường hợp của Ngân hàng theo trình bày có phát sinh nghiệp vụ thu phíthường niên khi cung cấp dịch vụ thẻ cho khách hàng, giá trị thu dịch vụ trên 200.000đồng/lần trở lên thì Ngân hàng phải lập hoá đơn xuất giao cho khách hàng theoquy định. Nếu khách hàng không lấy hóa đơn thì Ngân hàng vẫn phải lập và ghi rõ“người mua không lấy hóa đơn”. Việc Ngân hàng đề nghị được lập chung một hóađơn tổng đối với trường hợp khách hàng không yêu cầu lập hóa đơn khi thu phídịch vụ có tổng thanh toán trên 200.000 đồng vào cuối ngày là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quiđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KTT3;
- Lưu (TTHT, HC).
204757-2529/14 thêu

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga