BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6482/TCHQ-TXNK
V/v làm thủ tục hải quan.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty cổ phần may Chiến Thắng.
(Địa chỉ: Số 22 Phố Thành Công – Ba Đình – Hà Nội)

Trả lời các công văn số 177/CT-CVngày 28/10/2010; số 179/CT-CV ngày 28/10/2010 của - Công ty cổ phần may ChiếnThắng về việc xin tạm giải tỏa cưỡng chế do Công ty còn nợ phạt chậm nộp thuếsố tiền 744.527.856 đồng của các lô hàng nhập khẩu gia công hàng xuất khẩu từnăm 1994-1997 tại Cục Hải quan Hải Phòng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty và hồ sơgửi kèm thì năm 2004 Công ty thực hiện cổ phần hóa và thực hiện quyết toán bàngiao cho công ty cổ phần ngày 1/1/2005; trong biên bản xác định giá trị doanhnghiệp và chi tiết các khoản nợ phải trả không có khoản nợ thuế truy thu414.065.017 đồng. Hiện nay, Công ty đã nộp đủ thuế truy thu này và phát sinh744.527.856 đồng tiền phạt chậm nộp thuế.

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính thì khoản nợ thuế truy thu414.065.017 đồng thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ. Nếu được xóa khoản nợthuế truy thu này thì Công ty không bị phạt chậm nộp số tiền 744.527.856 đồng.

Xét thấy doanh nghiệp đã nộp hếtthuế gốc; trong thời gian chờ xem xét giải quyết xóa khoản nợ phạt chậm nộpthuế nêu trên, để tạo điều kiện cho Công ty có hàng hóa phục vụ sản xuất xuấtkhẩu; Tổng cục Hải quan đồng ý tạm thời chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chếtheo Điều 93 Luật quản lý thuế về khoản nợ phạt chậm nộp thuế nêu trên đối vớiCông ty cổ phần may Chiến thắng đến 31/11/2010 với điều kiện:

- Ngoài khoản nợ phạt chậm nộp thuếnêu trên Công ty không còn nợ thuế quá hạn, nợ phạt của các lô hàng xuất nhậpkhẩu khác.

- Công ty có cam kết thực hiện theoquyết định cuối cùng của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để cácđơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường