BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6482/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH kiến trúc Milan.
(Đ/c số 252 Hoàng Quốc Việt, Từ Liêm, Hà Nội)

Tổngcục Hải quan nhận được đơn khiếu nại số 17. 1013/CV-ML ngày 17/10/2013 của Côngty TNHH kiến trúc Milan, mã số thuế: 0101862506, địa chỉ: số 252 Hoàng QuốcViệt, Từ Liêm, Hà Nội khiếu nại lần 2 về trị giá tính thuế mặt hàng gạch gốm ốplát đã tráng men, kích thước các loại, xuất xứ Ý nhập khẩu tại tờ khai số 11644/NKD ngày 09/7/2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng khu vựcIII thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. HảiPhòng giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 2137/QĐ-GQKN ngày10/10/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại và hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Đểviệc xem xét giải quyết khiếu nại của Công ty chính xác, khách quan theo đúngquy định của Luật Khiếu nại; Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơkhiếu nại, cụ thể:

- Hồsơ nhập khẩu: hợp đồng, invoice, vận tải đơn,...

- Thôngbáo về việc nghi vấn trị giá khai báo, Thông báo về việc xác định mức bảo đảm,Quyết định ấn định thuế.

- Chứngtừ thanh toán.

- Cácchứng từ tài liệu khác có liên quan đến vụ việc khiếu nại.

Bảnsao chứng từ tài liệu nêu trên có dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụthể các tài liệu này) và gửi về Tổng cục Hải quan trong thời gian 07 ngày kể từngày ban hành công văn này để được xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêutrên, nếu Công ty không bổ sung hồ sơ thì Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếunại của Công ty theo Luật định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH kiến trúc Milan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng