VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------
V/v: bán thuốc khử trùng xông hơi dự trữ quốc gia
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2205/BNN-KH ngày 19 tháng 7 năm 2012, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 10672/BTC-TCDT ngày 08 tháng 8 năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5830/BKHĐT-KTDV ngày 06 tháng 8 năm 2012 về việc bán thuốc khử trùng xông hơi dự trữ quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
Cho phép Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện xuất bán trực tiếp 39,029 tấn MethylBromide và 6,405 tấn Phostoxin thuộc hàng dự trữ quốc gia cho đơn vị được phép sử dụng theo quy định như ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên. Số tiền thu được nộp vào quỹ dự trữ quốc gia bằng tiền. Việc tổ chức xuất bán số thuốc nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng