TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6483/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Sanyo Trading (Việt Nam)
Đ/chỉ: Số 1A, Công trường Mê Linh, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0309820706.

Trả lời văn bản ngày 15/7/2014 của Côngty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),

Trường hợp Công ty ký hợp đồng cungcấp một số dịch vụ cho Công ty nước ngoài tại Việt Nam như dịch vụ đăng ký sảnphẩm, đăng ký tên thương mại sản phẩm, các dịch vụ liên quan đến thí nghiệm,khảo nghiệm, lưu hành sản phẩm thì khi dịch vụ hoàn thành, thu lại tiền từ Côngty nước ngoài, Công ty phải lập hóa đơn tính, kê khai nộp thuế GTGT, TNDN theoquy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Lưu: VT, TTHT.
2271-171535/2014tttg

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga