BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6484/BNN-TCCB
V/v chuyển và cấp Sổ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Các Vụ, Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp Nông nghiệp.

Thực hiện Côngvăn số 1066/BHXH ngày 07/9/2010 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc“triển khai nghiệp vụ BHXH đối với đơn vị sử dụng lao động”, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đề nghị các cơ quan trên triển khai các nội dung sau:

1. Rà soát danhsách những công chức chưa làm Sổ bảo hiểm xã hội, đề nghị lập danh sách, khaihồ sơ cán bộ và có văn bản đề nghị gửi về Bộ.

2. Những côngchức chuyển công tác về các cơ quan trên mà chưa chuyển sổ BHXH về Văn phòngBộ, đề nghị khẩn trương chuyển sổ BHXH về Phòng Kế toán Văn phòng Bộ để theodõi, quản lý.

Để việc làm sổBHXH được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác, Bộ yêu cầu các cơ quan trên gửi hồsơ đề nghị cấp sổ BHXH về Bộ (qua Vụ tổ chức cán bộ) trước ngày 10/12/2010, nếuquá thời gian trên, Bộ không chịu trách nhiệm.

(Gửi kèm Côngvăn số 1066/BHXH )

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT + Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình

Ghi chú: Nếu có vướng mắc gì xinliên hệ với đ/c Nguyễn Thị Thúy Vân, Vụ Tổ chức cán bộ để được giải đáp, theosố điện thoại 01644993718 hoặc 08043380.