TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6485/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

Văn phòng đại diện Công ty Vietnam Holding Asset Management
Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201-203 CMT8, Quận 3, TP.HCM
MST: 0311419481

Trả lời văn bản số 0036/201407/VNHAM (không ghi ngày) củaVăn phòng về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ýkiến như sau:

Căn cứ Điều 42 của Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 quy địnhnghĩa vụ của người sử dụng lao động đơn phươngchấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật:

“1. Phải nhận người lao động trở lại làmviệc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng vớiít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Trường hợp người lao động không muốntiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điềunày người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao độngkhông muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoảntiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quyđịnh tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêmnhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứthợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việcđã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thìngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượngđể sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thờihạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứngvới tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.”

Căn cứ Điểm n Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN (áp dụngtừ 01/10/2013, các nội dung về chính sách thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi,bổ sung một số Điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP có hiệulực thi hành từ ngày 01/07/2013) quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế:

“Thu nhập từ bồi thường hợpđồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bồi thường tainạn lao động; tiềnbồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư; các khoảnbồi thường Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật vềbồi thường Nhà nước.

...

n.4) Thu nhập từ bồi thườngNhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật về bồi thườngNhà nước là khoản tiền cá nhân được bồi thường do các quyết định xử phạt viphạm hành chính không đúng của người có thẩm quyền, của cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền gây thiệt hại đến quyền lợi của cá nhân; thu nhập từ bồi thường chongười bị oan do cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự quyếtđịnh. Căn cứ xác định khoản bồi thường này là quyết định của cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền buộc cơ quan hoặc cá nhân có quyết định sai phải bồi thường vàchứng từ chi bồi thường.”

Căn cứ các quy định nêutrên, trường hợp Văn phòng theo trình bày có thỏa thuận chi bồi thường chongười lao động do chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (hợp đồng lao động từ 3tháng trở lên) theo quy định tại Điều 42 Bộ Luật Lao động, không phải là cáckhoản bồi thường được miễn thuế TNCN theo quy định tại điểm n Khoản 1 Điều 3Thông tư số 111/2013/TT-BTC nên phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của ngườilao động để tính thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo để Văn phòng biết và thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TNCN;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
2247-171074/2014-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga