ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6487/UBND-GT
V/v lựa chọn các giải pháp thiết kế cầu khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.

Thực hiện văn bản số 11479/BGTVT-CQLXD ngày 25/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải yêu cầu về việc lựachọn phương án thiết kế mở rộng, nâng cấp các cầu cũ hoặc xây dựng mới cầu giaothông trên tuyến khi thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông nhằmđảm bảo an toàn giao thông và phù hợp tình hình, điều kiện thực tế, đồng thờitiết kiệm kinh phí để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiếnchỉ đạo như sau:

1. Trong quá trình triển khai cácdự án nâng cấp, mở rộng hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, việc lựa chọnphương án phá bỏ cầu cũ trên tuyến phải được cơ quan chủ trì thẩm định thiết kếcơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, thống nhấtphương án mới được phá bỏ. Trường hợp các cầu cũ vẫn có khả năng sửa chữa đểduy trì khai thác thì lựa chọn phương án giữ nguyên cầu cũ, sửa chữa, nâng cấpđể tiếp tục khai thác.

2. Trong quá trình thiết kế cáccông trình cầu trên tuyến, các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn thiết kế lưu ý khôngđược lạm dụng sử dụng móng cọc khoan nhồi để xử lý móng mố, trụ, làm tăng kinhphí đầu tư xây dựng. Chỉ sử dụng móng cọc khoan nhồi trong điều kiện gần khudân cư hoặc các công trình quan trọng khác.

3. Khi cần phải xây dựng cầu mới,chủ đầu tư, tư vấn thiết kế lưu ý trong trường hợp không cần thiết thì khôngđược lạm dụng sử dụng dầm hộp đúc hẫng, dầm bản rỗng đúc tại chỗ, các kết cấudầm có chi phí lớn…, làm tăng kinh phí đầu tư xây dựng không cần thiết. Chỉ sửdụng các kết cấu dầm giản đơn phù hợp với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự ánđể triển khai thực hiện, tiết kiệm kinh phí đầu tư.

4. Giao Sở Giao thông vận tải hướngdẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túccác nội dung chỉ đạo nêu trên./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu VT, GT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S