VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6487/VPCP-KTTH
V/v: hỗ trợ vốn từ NSTW thực hiện nhà máy xử lý rác thải của địa phương

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Vĩnh Long, Hậu Giang,Cà Mau, Bạc Liêu, Bắc Giang.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bảnsố 8463/BTC-ĐT ngày 25 tháng 6 năm2014; ý kiến của các Bộ: Tàinguyênvà Môi trường (văn bản số 2936/BTNMT-TCMT ngày 11 tháng 7 năm 2014), Kế hoạchvà Đầu tư (văn bản số 5230/BKHĐT-KTĐPLT ngày 12 tháng 8 năm 2014) về việc hỗtrợ vốn đầu tư nhà máy xử lý rác thải của địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Do khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hiện nay rất khó khăn nên tạmthời chưa xử lý đề nghị hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương để thực trên các dự án xử lý rác thải của địaphương. Trước mắt, các địa phượng chủđộng b trí ngân sách địa phương vàhuy động các nguồn vốnhợp pháp khác để thực hiện các dự án xử lý rác thải trên địa bàn.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ banhành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường,trong đó có lồng ghép các quy định sửa đổi, bổ sung nội dung ưu đãi, hỗ trợhoạt động bảo vệ môi trường. Việc hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương đối vớicác dự án xử lý rác thải của địa phượng sẽ được thực hiện theo quy định tạiNghị định trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địaphương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg:
- Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,TGĐ CngTTĐT,các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng