BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6488/TCHQ-TXNK
V/v tham gia ý kiến giảm thuế suất thuế Xuất khẩu xỉ titan.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính)

Tổng cục Hảiquan nhận được công văn số 14304/BTC-CST ngày 25/10/2010 của Vụ Chính sách thuếđề nghị tham gia ý kiến về việc giảm thuế suất thuế Xuất khẩu mặt hàng xỉ titantừ 15% xuống 10%, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi nghiêncứu báo cáo sơ bộ của Bộ Công thương về dự báo thị trường trong dài hạn, hiệntrạng công tác đầu tư khai thác chế biến và định hướng quy hoạch phát triểnngành công nghiệp Titan. Theo các nguồn thông tin đại chúng thì, việc Bộ Tàichính áp thuế suất thuế Xuất khẩu xỉ titan 15% như hiện nay đã làm các doanhnghiệp gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.

Do đó, Tổng cụcHải quan đồng ý với ý kiến giảm thuế suất thuế Xuất khẩu mặt hàng xỉ tian từ15% xuống 10%. Việc giảm thuế suất thuế Xuất khẩu như trên một phần giải quyếtcác khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đầu tưchế biến sâu quặng titan.

Trên đây là ýkiến của Tổng cục Hải quan xin gửi tới Vụ chính sách thuế để tổng hợp báo cáoBộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường