BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6489/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm kiểm tra hàng hóa

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Gia Lai - Kontum

Trả lờicông văn số 651/HQGLKT-NV ngày 13/10/2010 Cục Hải quan Gia Lai - Kontum về việccông nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại nơi sản xuất, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm c, khoản 2, Điều 62 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009của Bộ Tài chính về địa điểm kiểm tra là chân công trình, nhà máy, xí nghiệp,nơi sản xuất:

-Chân công trình hoặc kho của công trình: Là nơi tập kết thiết bị, máy móc, vậttư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình.

-Nơi sản xuất: Là nhà máy, xí nghiệp sản xuất của doanh nghiệp (áp dụng đối vớimặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu riêng về bảo quản, đóng gói, vệ sinh,công nghệ, an toàn).

Theođó, thì lô hàng nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xe … không có yêu cầu riêng về bảo quản,đóng gói, vệ sinh, công nghệ, an toàn nên không đủ điều kiện để Cục Hải quanGia Lai - Kontum quyết định công nhận địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tạinơi sản xuất của Công ty.

Tổngcục Hải quan ghi nhận đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum để xem xéttrong quá trình sửa đổi Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tàichính và các văn bản pháp luật liên quan.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh