UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
B
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 649/BCĐ-CV
V/v hướng dẫn bàn giao, quản lý người sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thtrong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung;

Đđảm bảo quản lý chặt chẽ các trường hợp sau cách ly tập trung về địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Công tác tổ chức bàn giao, tiếp nhận đã hoàn thành cách ly tập trung về nơi lưu trú

- Nguyên tắc bàn giao là khi địa phương tiếp nhận người hết thời hạn cách ly tập trung phải có đầy đủ điều kiện: kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần âm tính, giấy xác nhận hoàn thành cách ly do cơ quan có thm quyền xác nhận, giấy tờ tuỳ thân (nếu có).

- Thành phần giao, nhận bao gồm:

+ Đơn vị thực hiện tổ chức cách ly.

+ Người được cách ly.

+ Y tế địa phương nơi người đã hoàn thành cách ly về cư trú.

- Có biên bản bàn giao giữa các thành phần tham gia giao, nhận người hoàn thành cách ly tập trung (theo mẫu đính kèm).

>> Xem thêm:  Thủ tục đề nghị cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều tại địa bàn tỉnh Hải Dương

2. Phương án di chuyển từ khu cách ly tập trung về nơi lưu trú

2.1. Phương tiện vận chuyển

* Đối với người dân trong tỉnh

Yêu cầu vận chuyn bằng xe riêng (do người hoàn thành cách ly hoặc đơn vị sử dụng người nhập cảnh bố trí); Xe phải được đăng ký trước với đơn vị Quản lý khu cách ly tập trung, không tổ chức đưa đón đông người (chỉ gồm lái xe hoặc/và người giám sát đi cùng).

* Đối với người dân của các tỉnh, thành phố khác

- Bằng phương tiện vận tải đường bộ: Yêu cầu vận chuyn bằng xe riêng (do người hoàn thành cách ly hoặc cơ quan sử dụng người nhập cảnh bố trí); xe phải được đăng ký trước với đơn vị Quản lý khu cách ly tập trung, không tổ chức đưa đón đông người (chỉ gồm lái xe hoặc/và người giám sát đi cùng).

- Bằng phương tiện vận tải hàng không, tàu: người hoàn thành cách ly hoặc cơ quan sử dụng người nhập cảnh thông báo, liên hệ trước với đơn vị vận chuyn về việc người cách ly đã hoàn thành cách ly tập trung đđơn vị vận chuyển biết, có phương án bố trí các biện pháp phòng chống dịch (như vị trí chỗ ngồi, các biện pháp phòng chống lây nhiễm...) khi sử dụng phương tiện.

2.2. Thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 khi di chuyển

- Người hoàn thành cách ly, lái xe hoặc người đi cùng (nếu có) phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, bố trí, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe và trong suốt quá trình di chuyển; cài đặt và mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo quy định.

- Hạn chế tiếp xúc gần (dưới 2m) với người khác trong quá trình di chuyn.

>> Xem thêm:  Quyết định 16/2013/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Hạn chế dừng, đỗ ăn uống dọc đường, tốt nhất đi thng từ khu cách ly tập trung về nhà, nơi lưu trú.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm thông báo cho Sở Y tế tỉnh, thành phố (đối với người hoàn thành cách ly không lưu trú tại Hải Dương),Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố (đối với người hoàn thành cách ly lưu trú tại Hải Dương) nơi người đã hoàn thành cách ly về cư trú trước 02 ngày để có kế hoạch tiếp nhận người đã hoàn thành cách ly theo quy định.

- Thông báo danh sách những người đã hoàn thành cách ly ngay khi họ có quyết định hoàn thành cách ly (thông tin ít nhất gồm số điện thoại hoặc/và Email, địa chỉ về lưu trú và bản chụp các giấy tờ liên quan) cho các TTYT các huyện, thị xã, thành phố nơi người hoàn thành cách ly về lưu trú và các đơn vị liên quan biết đế tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế trong 14 ngày tiếp theo.

3.2. BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố

Sau khi tiếp nhận thông báo của Sở Y tế về người hoàn thành cách ly tập trung thì thực hiện theo các nội dung tại Công văn số 425/CV-BCĐ quốc gia ngày 19/01/2021 của BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19 về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đế giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tiếp 14 ngày ktừ ngày có quyết định hoàn thành cách ly (phản hồi ngay cho Sở Y tế nếu thông tin về người hoàn thành cách ly không chính xác).

3.3. Đơn vị quản lý khu cách ly tập trung

- Hướng dẫn cụ thcho người đã hoàn thành cách ly tập trung:

+ Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú.

>> Xem thêm:  Quyết định 16/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

+ Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, đến nơi đông người.

+ Thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng hộ cá nhân khác.

+ Thực hiện các nội dung tại mục 3.5. Người cách ly.

- Chịu trách nhiệm báo cáo Sở Y tế danh sách người sẽ hoàn thành cách ly trước 03 ngày để Sở Y tế thông báo cho Sở Y tế tỉnh, thành phố (đối với người hoàn thành cách ly không lưu trú tại Hải Dương), TTYT các huyện, thị xã, thành phố (đối với người hoàn thành cách ly lưu trú trong tỉnh) nơi người đã hoàn thành cách ly về cư trú (theo mẫu đính kèm).

3.4. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

Phân công cán bộ y tế của Trạm Y tế quản lý, theo dõi, giám sát y tế 14 ngày (kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly) đối với người hoàn thành cách ly tập trung về lưu trú tại địa phương.

3.5. Người cách ly

- Khai báo với khu phố khi về đến nơi lưu trú.

- Cam kết thực hiện việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú.

- Chủ động theo dõi sức khỏe theo mẫu quy định và và ghi nhật ký tiền sử tiếp xúc gần cho đến khi hết 14 ngày tiếp theo. Thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú khi phát hiện có biu hiện sức khỏe bất thường.

>> Xem thêm:  Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương

3.6. Các huyện, thị xã, thành phố nơi người hoàn thành cách ly về lưu trú

Ký kết với Sở Y tế trước 02 ngày khi người hoàn thành cách ly về nơi lưu trú đtiếp tục giám sát y tế, theo dõi sức khỏe tiếp 14 ngày ktừ ngày có quyết định hoàn thành cách ly (phản hồi cho Sở Y tế Hải Dương ngay khi người hoàn thành cách ly trở về địa phương)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Phòng Y tế và TTYT các huyện/TX/TP;
- Lưu: VT, VX (01).Ph(25).

TRƯỞNG BANCHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Dương Thái

 

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG
TRUNG TÂM Y TẾ
(HOẶC TRUNG ĐOÀN 125)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN

BÀN GIAO CÔNG DÂN HOÀN THÀNH THỜI GIAN CÁCH LY TẬP TRUNG

Hôm nay, lúc …… giờ ….. phút, ngày …/…/…… tại …………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện bên giao:

>> Xem thêm:  Quyết định 4315/2006/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Họ và tên: ……………………………… Đơn vị: ………………………………………………..

Họ và tên: ……………………………… Đơn vị: ………………………………………………..

2. Đại diện bên nhận:

Họ và tên: ……………………………… Đơn vị: …………………………………………………

Họ và tên: ……………………………… Đơn vị: …………………………………………………

Chúng tôi tiến hành bàn giao công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, cụ th như sau:

- Địa đim cách ly: …………………………………………………………………………………

- Thời gian cách ly: từ ngày …/…/…… đến ngày …/…/……

- Số người hoàn thành cách ly: …………………………..

TT

Họ và tên

Ngày/tháng/ năm sinh

Gii tính

Địa chỉ nơi cư trú

Hộ chiếu/CMND/ Passport/ID Card No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hiện tại những người hoàn thành cách ly tập trung có sức khỏe n định.

>> Xem thêm:  Quyết định 17/2010/QĐ-UBND thành lập tổ chức khuyến nông cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

- Bên nhận phải thực hiện các biện pháp giám sát y tế, theo dõi sức khỏe những người hoàn thành cách ly trong 14 ngày tiếp theo ktừ ngày hoàn thành thời gian cách ly.

Biên bản được lập xong lúc ……giờ....phút, ngày …/…/…… và đã được đọc lại cho những người tham gia cùng nghe, thống nhất nội dung, số lượng bàn giao. Biên bản được lập thành 03 bản có nội dung và giá trị như nhau, bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản và đơn vị thực hiện tchức cách ly giữ 01 bản.

 

ĐƠN VỊ CÁCH LY
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG
TRUNG TÂM Y TẾ
(HOẶC TRUNG ĐOÀN 125)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:            /TB-TTYT

………., ngày      tháng      năm

 

THÔNG BÁO

Danh sách công dân dự kiến hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại ……………….

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân ……………………………

Trung tâm Y tế ………………………………

Thực hiện công văn số …./BCĐ-PCD ngày…tháng…..năm ………của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung;

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-BCĐ ngày....tháng....năm ……..của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch COVID-19.

Đđảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, Trung tâm Y tế …………. (đơn vị y tế phục vụ tại khu cách ly ……………….) thông báo đến Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố danh sách dự kiến hoàn thành cách ly trong thời gian tại khu cách ly ………….. như sau:

>> Xem thêm:  Quyết định 4120/2007/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá bồi thường đất mượn thi công (thu hồi có thời hạn) trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Ngày dự kiến hoàn thành cách ly: ………………….

- Số lượng công dân hoàn thành cách ly: ……………….., trong đó:

(Danh sách đính kèm)

Trung tâm Y tế ……………… thông báo đcác đơn vị liên quan bố trí nhân lực và phương tiện vận chuyển bàn giao người hoàn thành cách ly tập trung theo quy định.

Trân trọng cám ơn./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;- Sở Y tế; (để b/c)
- TT KSBT tỉnh ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC