BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 649/BXD –HĐXD
V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 1307/KH &ĐT-ĐTNN ngày 15/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị gópý kiến về mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật. Sau khixem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật làdoanh nghiệp liên doanh giữa Tổng công ty khoáng sản – Vinacomin – Công ty TNHHmột thành viên (góp 79% vốn điều lệ) với Kotobuki Holding Co., Ltd – Nhật Bản(góp 21% vốn điều lệ) được thành lập và hoạt động theo giấy phép đầu tư số 697/GPngày 20/10/1993 của UBNN về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư);Giấy chứng nhận đầu tư số 011022000155 ngày 10/7/2008 do UBND Thành phố Hà Nộicấp để đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho bãi, văn phòng trên diện tích 2.180m2 đấttại 193 phố Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội phục vụ gia công, chế tác đá quý, đá bánquý, đồ trang sức bằng vàng, bạc,… vốn điều lệ là 2.000.000USD.

Đến nay, Công ty TNHH Đá quý ViệtNhật đề nghị bổ sung mục tiêu kinh doanh bất động sản (cho thuê một phần khunhà văn phòng do Công ty đầu tư xây dựng nhưng chưa có nhu cầu sử dụng) thuộclĩnh vực được xem xét theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và phápluật về kinh doanh bất động sản.

2. Theo quy định tại Điều 3 Nghịđịnh số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, trường hợp được bổ sung mục tiêukinh doanh bất động sản, Công ty TNHH Đá quý Việt Nhật phải đáp ứng điều kiệnvề vốn pháp định. Đề nghị doanh nghiệp bổ sung bảng tổng kết tài sản tại thờiđiểm quý 1 năm 2011 làm cơ sở xem xét điều kiện về vốn pháp định Theo quy địnhtại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủhướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầutư điều chỉnh, thì bất động sản (văn phòng) khi đưa vào kinh doanh phải đáp ứngcác điều kiện quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh Bất động sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh