BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 649/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng lương tối thiểu đối với Ban quản lý dự án

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án công trình cấpnước, Công ty nước sạch Hà Nội

Trả lời các công văn số 24/NSHN-BQL số 25/NSHN-BQL ngày13/02/2009 của Ban quản lý dự án công trình cấp nước, Công ty nước sạch Hà Nộivề việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến nhưsau:

1/ Về mức lương tối thiểu chung: Tại Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chungthực hiện từ ngày 01/01/2008 là 540.000 đồng/tháng. Theo đó, từ ngày 01/01/2009trở đi: các Ban quản dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thực hiện mức lương tốithiểu chung này cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

2/ Về áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm: Theo quy định tạiQuyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999, Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXHngày 23/12/1999, Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008, Thông tư số 23/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008 thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đượcthành lập theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, nay là Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005, số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 được áp dụng hệsố điều chỉnh tăng thêm tối đa không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểuchung (hiện là 540.000 đồng/tháng) để xác định quỹ tiền lương và trả lương chongười lao động. Khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm này, Ban quản lý dự ánđầu tư xây dựng phải bảo đảm các điểm quy định tại Quyết định số198/1999/QĐ-TTg và Thông tư số 32/1999/TT-BLĐTBXH nêu trên.

3/ Về sử dụng bổ sung nguồn kinh phí để áp dụng hệ số điềuchỉnh, trả lương tăng thêm trong năm 2008 đối với người không hưởng lương từBan quản lý dự án theo quy định tại Thông tư số 118/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008của Bộ Tài chính, đề nghị Ban quản lý dự án công trình cấp nước, Công ty nướcsạch Hà Nội trao đổi thêm với Bộ Tài chính để thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lýdự án công trình cấp nước, Công ty nước sạch Hà Nội biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân