BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------------------
V/v: Cập nhật các biện pháp hạn chế xuất khẩu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Hợp tác quốc tế)
Phúc đáp Công văn số 1900/BNN-HTQT ngày 20/04/2012 của Vụ Hợp tác quốc tế về việc cập nhật các biện pháp hạn chế xuất khẩu thuộc lĩnh vực phụ trách của Cục, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:
- Theo phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lĩnh vực quản lý của Cục không liên quan đến thuế và hạn ngạch.
- Về các biện pháp hành chính: Hiện nay các văn bản quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nông lâm sản và thủy sản xuất nhập khẩu do Bộ ban hành đều phù hợp với Luật An toàn thực phẩm, các quy định của Hiệp định SPS và thông lệ quốc tế; đồng thời cũng là các biện pháp cần thiết để bảo vệ cuộc sống và sức khỏe con người.
Đề nghị Quí Vụ xem xét, tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- CL1, CL2;
- Lưu VT, KH.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga