TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 649/TCHQ-KTTT
V/v: Xin giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hà Nội
- Công ty TNHH Duy Thịnh
135 Bà Triệu - Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15/CV-DT 2006 ngày 17/01/2006 của Công ty TNHH Duy Thịnh về việc xin giải tỏa cưỡng chế, được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu thay thế các lô hàng linh kiện xe máy đã tái xuất theo hướng dẫn tại công văn số 9814/BTC-TCHQ ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và công văn số 9814/BTC-TCHQ ngày 04/08/2005 của Bộ Tài chính; Qua xem xét kiến nghị của Công ty TNHH Duy Thịnh tại công văn số 15/CV-DT 2006 nêu trên; Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty TNHH Duy Thịnh được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu thay thế các lô hàng linh kiện xe máy đã tái xuất theo hướng dẫn tại công văn số 9814/BTC-TCHQ nêu trên và phụ lục kèm theo, nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1- Doanh nghiệp không còn nợ khoản thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu nào khác ngoài số tiền nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001.

2- Doanh nghiệp phải làm thủ tục Hải quan cho hàng nhập khẩu thay thế hàng tái xuất tại cơ quan Hải quan nơi đã làm thủ tục tái xuất hàng hóa và phải nộp cho cơ quan Hải quan đầy đủ các hồ sơ, chứng từ theo quy định chứng minh số lượng linh kiện xe máy nhập khẩu để thay thế số lượng linh kiện xe máy đã tái xuất.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm hướng dẫn nêu trên và có hành vi gian lận trốn thuế, cơ quan Hải quan sẽ không cho làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo và xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Duy Thịnh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An