VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 649/VPCP-NN
V/v chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạicông văn số 140/BNN-XD ngày 16 tháng 01 năm 2008 về việc chỉ định thầutư vấn khảo sát, lập thiếtkế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công Dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnhNinh Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định thầu tư vấn Dự ánhệ thống thủy lợi Tân Mỹ như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntại công văn nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôncăn cứ thẩm quyền và quy định hiện hành xem xét, quyết định việc lựa chọn nhà thầutư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công Dự án Hệthống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệuquả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ.18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Phúc