BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6493/TCHQ-TXNK
V/v thanh lý máy móc đã nhập khẩu đầu tư tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Mascot Việt Nam.
(Đ/c: Khu công nghiệp Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương)

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số Mascot/log/1013/15 ngày 15/10/2013 của Côngty TNHH Mascot Việt Nam về việc thanh lý xuất khẩu máy móc đã nhập đầu tư tạotài sản cố định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Vềchính sách thuế:

1.1.Đối với hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế GTGT:

- Trườnghợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng tại thời điểm Thôngtư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 có hiệu lực: Thực hiện theo hướng dẫn tạikhoản 8 Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Trườnghợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng tại thời điểm Thôngtư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 có hiệu lực: Thực hiện theo quy định tạikhoản 8, khoản 9 Điều 11 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tàichính.

1.2.Đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu và đã nộp thuế GTGT:

- Dohàng hóa nhập khẩu có thuế suất thuế nhập khẩu là 0% nên khi thanh lý xuất khẩukhông thực hiện việc hoàn thuế nhập khẩu.

- Vềviệc hoàn thuế GTGT đã nộp đề nghị Công ty liên hệ với Tổng cục Thuế để đượchướng dẫn theo thẩm quyền.

1.3.Về trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hànghóa, tính theo thời gian sử dụng tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu theotờ khai hải quan đến thời điểm tính thuế) và được quy định cụ thể tại khoản 1Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

2. Vềhồ sơ, thủ tục thanh lý hàng nhập khẩu: Đề nghị công ty thực hiện theo hướngdẫn tại Điều 42 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính (naylà Điều 46 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính), mục IIIThông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại và các văn bảnhướng dẫn có liên quan.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Mascot Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường