BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6496/TCHQ-TXNK
V/v đề nghị miễn thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: UBNDtỉnh Nghệ An.

Trảlời công văn số 7288/UBND-TM ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc đềnghị miễn thuế đối với thiết bị nhập khẩu thuộc tiểu dự án Trung tâm đào tạo kỹthuật làm bánh Cj tại Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - HànQuốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chínhphủ thì hàng hóa viện trợ không hoàn lại nhập khẩu của các Chính phủ, các tổchức Liên hợp quốc, các tổ chức liên Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổchức phi Chính phủ nước ngoài (NGO), các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân ngườinước ngoài cho Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu.

Căncứ quy định tại khoản 19 Điều 5 Luật GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thìhàng hóa viện trợ không hoàn lại nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuếGTGT.

Căncứ quy định tại tiết a, khoản 2 Điều 3 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày14/11/2008 thì hàng hóa viện trợ không hoàn lại nhập khẩu không thuộc đối tượngchịu thuế TTĐB.

Căncứ Điều 3, khoản 1 Điều 4 Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày15/11/2010 thì hàng hóa không quy định tại Điều 3 của Luật này không thuộc đốitượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

Hồsơ để xử lý không thu thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 126 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; thẩm quyền xử lý không thuthuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 128 Thông tư 128/2013/TT-BTC .

Tổngcục Hải quan trả lời UBND tỉnh Nghệ An được biết, chỉ đạo các cơ quan liên quancăn cứ quy định trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan để được giảiquyết theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc;
(Đ/c Đường Hồ Tông Thốc, Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An)
-
Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường