BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6499 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng túi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S

Trả lời công văn không số ngày 13/06/2003 của Công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S về việc áp mã số thuế mặt hàng túi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Xác nhận mặt hàng túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế của Bộ Y tế tại công văn số 5211/YT-TTB ngày 20/5/2003;

Căn cứ thẩm quyền quy định tại Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì:

Mặt hàng túi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế, thuộc nhóm 9018, mã số 9018.90.00 thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Bộ Tài chính trả lời để công ty TNHH Trang thiết bị y tế B.M.S được biết./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung