BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 65/BGTVT-TC
V/v: Áp dụng thuế GTGT đối với công trình xây dựng Cầu đường bộ Bắc Giang.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 1012/SGTVT-KHngày 24/11/2008 của Sở Giao thông vận tải Bắc Giang về việc đề nghị áp dụngthuế giá trị gia tăng với thuế suất 10% đối với công trình xây dựng Cầu đườngbộ mới (tách khỏi cầu đường sắt) tỉnh Bắc Giang. Trong đó Sở Giao thông vận tảiBắc Giang báo cáo Dự án này được ký hợp đồng và triển khai thi công từ ngày30/3/2003 nhưng do thiếu vốn nên công trình bị đình hoãn từ ngày 01/4/2004 theothông báo số 142/TB-BGTVT ngày 01/4/2004 của Bộ Giao thông vận tải, đến tháng11/2004 Dự án tiếp tục được bố trí vốn và triển khai thi công. Vì khó khăntrong công tác giải phóng mặt bằng nên thời gian thi công của Dự án đã bị kéodài đến thời điểm hiện nay, như vậy phần lớn khối lượng thi công được thực hiệntừ năm 2005 trở lại đây.

Theo quy định tại tiết 2 mục II phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính qui định “Cơ sở xây dựng, lắpđặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt ký trước ngày 01/01/2004 theo giá đã có thuếgiá trị gia tăng với thuế suất giá trị gia tăng 5% nhưng đến ngày 31/12/2003các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được ápthuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thựchiện còn lại theo hợp đồng”.

Để có cơ sở hướng dẫn Sở Giao thông vận tải Bắc Giang thựchiện, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến hướng dẫn việc ápdụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cho Dự án nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Giao thông vận tải Bắc Giang;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường