BỘ XÂY DỰNG

-------------

Số: 65/BXD-HĐXD

V/v: Hướng dẫn thủ tục lựa chọn đối tác để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010.

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao có văn bản 2007/BNG-QTTV ngày 03/6/2010 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn lựa chọn đối tác để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tập thể cho cán bộ, nhân viên của Bộ Ngoại giao tại số 120 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Ngoại giao sắp xếp lại quỹ đất của Bộ, chuyển mục đích sử dụng một phần khu đất tại Dịch Vọng để đầu tư xây dựng khu tập thể cho cán bộ, nhân viên của Bộ Ngoại giao trên cơ sở quy hoạch xây dựng của thành phố Hà Nội và chấp hành đúng các quy định hiện hành tại văn bản số 367/TB-VPCP ngày 29/12/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao.

- Do Bộ Ngoại giao không có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản nên phải lựa chọn nhà đầu tư để hợp tác thực hiện dự án là phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Dự án khu tập thể cho cán bộ, nhân viên của Bộ Ngoại giao tại số 120 Trần Quốc Hoàn không sử dụng vốn nhà nước nên việc lựa chọn đối tác để hợp tác đầu tư do Bộ Ngoại giao quyết định; có thể tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định nhà đầu tư có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lực, có kinh nghiệm theo quy định để hợp tác thực hiện dự án. Trình tự, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan,

- Sau khi lựa chọn được đối tác hợp tác đầu tư, Bộ Ngoại giao và nhà đầu tư tổ chức lập và triển khai thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch xây dựng và các quy định hiện hành của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Ngoại giao nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Bùi Phạm Khánh (để b.c);

- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đã ký

Hoàng Thọ Vinh