BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 65/BXD-KTXD
V/v: Đề nghị chuẩn bị báo cáo

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

Kính gửi : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong Quyếtđịnh số 132/QĐ-BXD ngày 16/02/2009 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quyphạm pháp luật năm 2009, Vụ Kinh tế Xây dựng được giao chủ trì soạn thảo Thôngtư hướng dẫn quản lý giá dịch vụ Nhà chung cư ở đô thị. Tiếp theo văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 01/04/2009 của Bộ Xây dựng về việc đề nghị Quý Sở chuẩn bịbáo cáo việc thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủđể làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng, Vụ Kinh tế Xây dựng đề nghị QuýSở chuẩn bị bổ sung thêm 01 báo cáo riêng về tình hình thực hiện và quản lý giádịch vụ Nhà chung cư ở đô thị tại địa phương (nội dung của báo cáo tập trungvào các vấn đề cơ bản như phụ lục kèm theo văn bản).

Thành phần các cơ quan địa phương làm việc với Đoàn công táccủa Bộ Xây dựng : ngoài các cơ quan như thành phần yêu cầu tại văn bản551/BXD-KTXD đề nghị bổ sung thêm Công ty quản lý nhà, Công ty dịch vụ đô thị(đối với địa phương giao Công ty này quản lý nhà chung cư ở đô thị), một số Banquản trị nhà chung cư điển hình.

Vụ Kinh tế Xây dựng mong nhận được sự phối hợp, giúp đỡ củaQuý Sở./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th10).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số 65 /BXD-KTXD ngày03/04/2009)

Nội dung cơ bản của Báo cáo về tình hình thực hiện và quảnlý giá dịch vụ Nhà chung cư ở đô thị tại địa phương, bao gồm :

1. Những văn bản pháp lý hiện có của địa phương về quản lý,sử dụng Nhà chung cư?

2. Thực trạng của việc thực hiện và quản lý giá dịch vụ Nhàchung cư ở địa phương ra sao?

3. Giá dịch vụ của một số Nhà chung cư (hoặc Khu chung cư)điển hình ở địa phương?

4. Những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện và quản lýgiá dịch vụ Nhà chung cư?

5. Tình hình triển khai công tác quản lý, sử dụng Nhà chungcư theo các quy định của Nhà nước và của địa phương như thế nào?

6. Những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các quy định củaNhà nước về quản lý, sử dụng Nhà chung cư tại địa phương và nguyên nhân củanhững tồn tại đó?

7. Những đề xuất cơ bản để triển khai thực hiện và quản lýgiá dịch vụ Nhà chung cư tại địa phương?

Ghi chú : Những vướng mắc, bất cập khác đề nghị phản ánh chitiết trong báo cáo.