BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 65/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 58. 11/CV-TTJSC /GD ngày 19/5/2011 của Công ty CP đầu tư bất động sản Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2011

Kínhgửi: Công ty CP đầu tư bất động sản Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 58.11/CV-TTJSC /GD ngày 19/5/2011 của Công ty CP đầu tư bấtđộng sản Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng đề nghị hướng dẫn về việc chuyển nhượngGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất Khu thương mại B1 của Dự án khu liên hợp thểdục thể thao và dân cư Tân Thắng, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vàoquy định của Luật Kinh doanh bất động sản, nếu Công ty CP đầu tư bất động sảnSài Gòn Thương Tín Tân Thắng đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trìnhhạ tầng kỹ thuật đối với phần diện tích đất tại Khu thương mại B1 của Dự án khuliên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng, quận Tân Phú và diện tích đấtnày đã có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Kinh doanhbất động sản thì Công ty được quyền chuyển nhượng phần diện tích đất này chochủ đầu tư cấp II để xây dựng khu phức hợp thương mại. Chủ đầu tư cấp II nhậnquyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 8 của Luật Kinhdoanh bất động sản và có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án.

Trong trườnghợp chủ đầu tư cấp II là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì phải chuyểnsang hình thức thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Trình tự,thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và việc cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất tại Khu thương mại B1 nêu trên cho chủ đầu tư cấp II được thực hiệntheo quy định của pháp luật về đất đai.

Đề nghị Côngty CP đầu tư bất động sản Sài Gòn Thương Tín Tân Thắng liên hệ với Sở Tàinguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà