BỘ XÂY DỰNG
------------------

Số: 65/BXD-VLXD

V/v: Xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Trường Hải

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 0710/2011/TH-CV ngày 07/10/2011 của Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Trường Hải về việc xin xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp mà Công ty lựa chọn là công nghệ mới (kèm theo hồ sơ dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp). Sau khi nghiên cứu văn bản và hồ sơ dự án, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công nghệ sản xuất gạch blốc bê tông khí dùng thiết bị chưng áp là công nghệ đã được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới. Sản phẩm là gạch blốc bê tông có tính năng nhẹ, cách âm và cách nhiệt tốt, thuận lợi sử dụng trong công trình xây dựng. Đặc trưng của công nghệ này là sản xuất không nung, không phát thải khí CO2 góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Mặt khác, nguyên liệu cho sản xuất sử dụng phế thải công nghiệp, không sử dụng nguyên liệu đất sét góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường.

2. Xác nhận công nghệ Quý Công ty lựa chọn đầu tư nhà máy sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp là công nghệ mới, công nghệ cao và thân thiện với môi trường, mới được áp dụng ở nước ta. Sản phẩm của quý công ty phù hợp với yêu cầu trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 và Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010.

3. Căn cứ vào Luật đầu tư trong nước và các quy định hiện hành, Quý Công ty làm tiếp các thủ tục cần thiết để được hưởng chính sách ưu đãi trong đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VP, Vụ VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Bắc