TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/GSQL-TH
V/v vướng mắc tiêu chí C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Phú Mỹ
(Đ/c: 166/44E Thích Quảng Đức, Phường 4, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Giám sát quản lý nhận được côngvăn của Công ty TNHH TM Phú Mỹ ngày 19/12/2011 và công văn số 29/HQĐNg-GSQLngày 05/01/2012 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng báo cáo vướng mắc xác định xuất xứcủa C/O mẫu E số tham chiếu E11470ZC32872434 cấp ngày 27/9/2011, Cục Giám sátquản lý có ý kiến như sau:

1. Để hướng dẫn, xác định chứng từđiện tử và nộp C/O trong bộ hồ sơ giải quyết, Tổng cục Hải quan đã có ban hànhcông văn số 5056/TCHQ-CCHĐH ngày 13/10/2011, công văn số 5161/TCHQ-GSQL ngày18/10/2011 và công văn số 213/TCHQ-GSQL ngày 17/01/2012. Theo đó, bản scan COlà hình thức sao chép chứng từ CO bản giấy (bản gốc) thông qua thiết bị quétrồi lưu trữ hình ảnh nên bản scan không đáp ứng yêu cầu và không được chấp nhậnáp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt theo FTAs. Do đó, đề nghị Cục Hải quanTP. Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp nộp C/O bản giấy (bản gốc) cùng bộ hồ sơ hảiquan.

2. Qua xem xét chứng từ trong cácbộ hồ sơ cho thấy rằng:

- Người xuất khẩu là Công tyShenzhen Zhongtaili (đứng tên tại ô số 1 trên C/O) cũng là người phát hành hóađơn thương mại, là người vận chuyển hàng hóa (thể hiện trên hợp đồng).

- Hóa đơn do người xuất khẩu (Côngty Shenzhen Zhongtaili) phát hành nhưng trên hóa đơn không thể hiện lô hàng gửiđến địa chỉ người nhập khẩu Việt Nam cụ thể là Công ty TNHH TM Phú Mỹ của ViệtNam.

- Các hợp đồng được ký kết với Côngty Thiết bị Guangzhou Tongyao Healthy Body, công ty Sinofeng.

- C/O thể hiện sự mua bán trực tiếpgiữa Công ty Shenzhen Zhongtaili (Trung Quốc) và công ty Phú Mỹ (Việt Nam).

Các bộ hồ sơ chưa thể hiện đầy đủthông tin để xem xét sự phù hợp giữa C/O và bộ chứng từ, xem xét xác định mốiquan hệ giữa ba bên trong giao dịch mua bán này. Do vậy, C/O dẫn trên khôngđược xem xét chấp nhận để cho hưởng ưu đãi.

Cục Giám sát quản lý thông báo đểđơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Đà Nẵng (để biết).
- Lưu VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn