UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/SKHĐT-VX
V/v Công bố Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

Căn cứ Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBNDtỉnh Đồng Nai v/v phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn2011-2020.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầutư công bố Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020. (Chitiết đề nghị tham khảo tại website: www.dpidongnai.gov.vn).

Để Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn2011-2020 đạt mục tiêu đã đề ra, đề nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện,thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ phần tổ chức thực hiện đã đượcUBND tỉnh phân công trong Quyết định Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lựctỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 để cụ thể hóa quy hoạch thành kế hoạch thực hiệnhàng năm của đơn vị mình và trước mắt là triển khai kế hoạch năm 2012 gửi về SởKế hoạch và Đầu tư trong quý I/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Quá trình thực hiện đề nghị các đơn vị có báo cáo kết quảthực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm, cụ thể: Báo cáo 6 tháng đầunăm gửi trước ngày 18/5 và báo cáo năm gửi trước ngày 20/10 để SởKế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời gian quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX

GIÁM ĐỐC
Bồ Ngọc Thu