BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 65/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng NK để bán tại cửa hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Cty TNHH một thành viên Duyên Hải Quảng Ninh
- Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng
- Công ty cổ phần Thương mại Thuỷ Nguyên

Trả lời công văn số 337/CV /CTDH ngày 27/11/2008 của Công tyTNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh, công văn số 62/CV-CƯTB ngày 01/12/2008 của Côngty cổ phần Cung ứng tàu biển Hải Phòng và công văn số 55/CV-CT ngày 27/11/2008của Công ty cổ phần Thương mại Thuỷ Nguyên về nội dung nêu tại trích yếu, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 163/2004/NĐ-CPngày 7/9/2004 của Chính phủ và khoản 4, Điều 1, Quy chế kiểm tra vệ sinh antoàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BYT ngày 29/3/2007của Bộ Y tế, hàng hoá nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế không thuộc đốitượng được miễn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc giải quyết miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toànthực phẩm, Tổng cục Hải quan không có thẩm quyền, đề nghị doanh nghiệp liên hệtrực tiếp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế để được xem xét, giải quyết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh