BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 65/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 4321/HQHCM-TXNK ngày 02/12/2014 của Cục Hải quan TP. HồChí Minh phản ánh vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Vướngmắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng thuốc, thiết bị, dụng cụ,hóa chất, vật tư xét nghiệm dùng trong y tế:

a. Về mặthàng nguyên liệu làm thuốc:

- Về việc xác định thuế suất thuếGTGT khâu nhập khẩu đối với mặt hàng thuốc thú y, nguyên liệu sản xuất thuốcthú y: Bộ Tài chính đã có công văn số 16028/BTC-CST ngày 04/11/2014 hướng dẫncác Cục Hải quan, các Cục Thuế tỉnh, thành phố thực hiện (bản phô tô đính kèm).

- Về việc xác định thuế suất thuếGTGT khâu nhập khẩu đối với sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuấtthuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh: thực hiện theo quy định tại điểm1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT và điểm e khoản 2 Điều 6 Nghịđịnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và khoản1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính.

b. Về mặthàng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế:

Căn cứ khoản 5 Điều 4Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:“Thiếtbị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máysoi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng đểmổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụngcụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bịchuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị giatăng ban hành kèm theo Thông tư này”.

Căn cứ khoản 3 Điều 5Thông tư số 83/2014/TT-BTC quy định“Trường hợp có phát sinh vướng mắchoặc thuế giá trị gia tăng áp dụng không thống nhất đối với cùng một loại hànghóa nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước thì khi kê khai,tính thuế giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thôngtư này, đồng thời tổ chức, cá nhân, cơ quan thuế, cơ quan hải quan phản ánh kịpthời về Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện thống nhất”.

Đề nghị đơn vị hướng dẫn doanh nghiệpcăn cứ Biểu thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thôngtư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, Luật Thuế GTGT, các văn bảnhướng dẫn thực hiện Luật và làm việc cụ thể với cơ quan hải quan nơi làm thủ tụcnhập

...........

b) Hàng hóa kinh doanh tạm nhập,tái xuất phải nộp thuế trước khi hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập khẩu hànghóa.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảolãnh số thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế theo thời hạn bảo lãnh nhưng khôngquá mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất và không phải nộptiền chậm nộp trong thời hạn bảo lãnh;

c) Hàng hóa không thuộc điểm a vàđiểm b khoản này thì phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hànghóa.

Trường hợp được tổ chức tín dụng bảolãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộptiền chậm nộp kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộpthuế theo quy định tại Điều 106 của Luật này. Thời hạn bảo lãnh tối đa là bamươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan;”

Như vậy, theo quy định trên, vềnguyên tắc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp thuế trước khi thông quan hoặcgiải phóng (trừ hàng hóa là nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuấtkhẩu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 có điều kiện và hàng kinh doanh tạm nhập- tái xuất). Theo đó, để xử lý đối với tờ khai đăng ký trước ngày 01/07/2013nhưng thông quan hoặc giải phóng hàng sau ngày 01/07/2013 tại khoản5 Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính đã hướngdẫn“5. Đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/7/2013 nhưng thôngquan hoặc giải phóng hàng sau ngày 01/7/2013, thì áp dụng thời hạn nộp thuếtheo quy định tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ”.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhnghiên cứu và áp dụng thời hạn nộp thuế đối với hàng đưa về bảo quản theo đúngquy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (BTC) (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK-CS-M.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái