BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 65/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1715/CT-TTr ngày 03/12/2014 củaCục Thuế tỉnh Long An về ưu đãi thuế TNDN đối với khoản hoàn nhập dự phòng Quỹtrợ cấp mất việc làm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 9 Điều 7 Chương II Thôngtư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính áp dụng cho kỳ tínhthuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở đi hướng dẫn các khoản thu nhập khácbao gồm: “9. Hoàn nhập các khoản dự phòng (trừ hoàn nhập dự phòng giảm giá hàngtồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ khó đòi;Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa đã trích nhưng hết thời giantrích lập không sử dụng hoặc sử dụng không hết; Hoàn nhập trích lập quỹ dựphòng tiền lương)”.

Tại khoản 8 Điều 18 Chương VI Thôngtư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

“a) Các Khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7Thông tư này.

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chínhvề chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp có hiệu lực từngày 10/12/2012 quy định:

“Điều 3. Xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việclàm và số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp

1. Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm doanhnghiệp được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động theoquy định tại Thông tư này vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Riêng năm 2012, doanh nghiệp được sử dụng số dư Quỹdự phòng về trợ cấp mất việc làm đã trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính đến 31/12/2011 (nếu có) để chitrợ cấp mất việc làm cho người lao động. Nếu số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việclàm không đủ hoặc doanh nghiệp không có số dư Quỹ để chi trợ cấp mất việc làmcho người lao động thì toàn bộ phần chi còn thiếu doanh nghiệp được hạch toánvào chi phí quản lý doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm và đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Trườnghợp khi lập báo cáo tài chính năm 2012, nếu nguồn Quỹ dự phòng trợ cấp mất việclàm của doanh nghiệp còn số dư (sau khi đã chi trợ cấp mất việc làm trong năm2012) doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 của doanh nghiệp,doanh nghiệp không được chuyển số dư Quỹ sang năm sau sử dụng.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổphần Dệt Đông Quang được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất sợitính đến cuối kỳ tài chính năm 2012 vẫn còn số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việclàm thì doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 đối với số dư Quỹ dựphòng trợ cấp mất việc làm và khoản thu nhập khác này không được hưởng ưu đãithuế TNDN theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế của đơn vịđể hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn