BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/BXD-KTQH
V/v: chọn huyện đảo Phú Quốc triển khai dự án Khu du lịch giải trí có hoạt động casino

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1945/VPCP-KTTH ngày 27/03/2009của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép chọn huyện đảo Phú Quốc được triển khaithực hiện dự án Khu du lịch giải trí có hoạt động casino, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Theo Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc,tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết địnhsố 1802/QĐ-TTg ngày 11/12/2008, Phú Quốc được xác định là “khu kinh tế - hành chínhđặc biệt; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm giao thương quốc gia, khu vựcvà quốc tế; trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ quốc gia, khu vực vàquốc tế; trung tâm tài chính, ngân hàng tầm cỡ khu vực”.

Để tạo điều kiện Phú Quốc có động lực thu hút đầu tư, nâng caokhả năng cạnh tranh với khu vực và quốc tế; đáp ứng vai trò, tính chất trên, BộXây dựng thống nhất với đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về cho phépchọn huyện đảo Phú Quốc được triển khai thực hiện Dự án Khu du lịch giải trí cóhoạt động casino.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Văn phòng Chính phủ tổnghợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND tỉnh Kiên Giang
- Lưu VP, Vụ KTQH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang