BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/TCT-CS
V/v: bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3308/CT-HNVDT ngày 22/07/2011 của Cục thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn vướng mắc vềbán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 9 Điều 19 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "9. Xác định số thuế của hộkinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong trường hợpcó sự thay đổi doanh thu.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộpthuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn và doanh thu trên hóa đơn thấphơn doanh thu khoán thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhnộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn và có phát sinh doanh thutrên hóa đơn cao hơn doanh thu khoán nhưng hộ kinh doanh chứng minh được doanhthu phát sinh cao hơn doanh thu khoán không phải do thay đổi quy mô, thay đổingành nghề mà do yếu tố khách quan đột xuất thì hộ kinh doanh, cá nhân kinhdoanh phải kê khai bổ sung phần doanh thu trên hóa đơn cao hơn doanh thu khoánvà nộp bổ sung thuế GTGT. Trường hợp này cơ quan thuế không thực hiện điềuchỉnh lại doanh thu, số thuế đã khoán".

Tại điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định: "b) Trách nhiệmcủa cơ quan thuế: Cơ quan thuế bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanhtheo tháng…"

Về nội dung này, ngày 28/03/2011 Bộ Tài chính đãcó công văn số 4017/BTC-TCT hướng dẫn bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân tính doanhnhư sau:

"Tiếp theo công văn sổ 15364/BTC-TCT nêutrên, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh có nhu cầu sửdụng hóa đơn quyển năm mươi (50) số thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinhdoanh 01 quyển, năm mươi (50) số. Hộ, cá nhân kinh doanh được sử dụng quyển hóađơn đã mua theo quy định.

- Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhucầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuếbán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh vàkhông thu tiền.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theophương pháp khoán có sử dụng hóa đơn và doanh thu trên các hóa đơn trong thángthấp hơn doanh thu khoán thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theophương pháp khoán có sử dụng hóa đơn và có phát sinh doanh thu trên các hóa đơntrong tháng cao hơn doanh thu khoán những hộ, cá nhân kinh doanh chứng minhđược doanh thu phát sinh theo hóa đơn cao hơn doanh thu khoán không phải do thayđổi quy mô thay đổi ngành nghề mà do yếu tố khách quan đột xuất thì hộ, cá nhânkinh doanh phải kê khai bổ sung phần doanh thu trên các hóa đơn trong tháng caohơn doanh thu khoán và nộp bổ sung thuế GTGT. Trường hợp này cơ quan thuế khôngthực hiện điều chỉnh lại doanh thu, số thuế đã khoán".

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ hướng dẫntại công văn số 4017/BTC-TCT và tình hình thực tế để hướng dẫn phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân