THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 650/TTg-KTN
V/v phát triển ngành công nghiệp khai thác bauxite, sản xuất alumine

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Bình Thuận, Cao Bằng, Lạng Sơn;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 245 -TB/TW ngày 24 tháng 4 năm 2009 về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chếbiến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến 2025 và triển khai một sốdự án khai thác bauxite, sản xuất alumine - nhôm tại khu vực Tây Nguyên, Thủtướng Chính phủ giao các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ cụthể như sau:

1. Bộ Công Thương:

- Rà soát lại quy hoạch bauxite trên cơ sở cập nhật tìnhhình và dự báo mới nhất về tác động của cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tếtoàn cầu và đề xuất điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chếbiến, sử dụng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 và lập Báo cáoĐánh giá môi trường chiến lược (ĐCM), trình duyệt theo quy định hiện hành.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quanthẩm định thiết kế kỹ thuật hồ bùn đỏ của dự án Tân Rai và Nhân Cơ trên cơ sởtrình của TKV, bảo đảm an toàn lâu dài đối với môi trường;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tínhtoán, đánh giá lại hiệu quả dự án alumine Nhân Cơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tập đoàn TKVlập phương án vận tải sản phẩm đối với các dự án Tân Rai và Nhân Cơ tối ưu nhấtđể triển khai thực hiện khi dự án đi vào hoạt động.

- Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ giám sát và đánh giáhiệu quả việc chuyển giao và ứng dụng công nghệ đối với các dự án nêu trên;

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáoTrung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng vàChính phủ về phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sảnbauxite;

- Chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện các dự án khaithác và chế biến bauxite ra Hội nghị Trung ương tới;

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Tiếp tục chỉ đạo công tác điều tra cơ bản, thăm dò, xácđịnh trữ lượng tài nguyên bauxite của cả nước nói chung và khu vực Tây Nguyênnói riêng;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liênquan thẩm định kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch thu hồi đất và giao đất của haidự án Tân Rai và Nhân Cơ, phù hợp với tiến độ thi công cuốn chiếu và hoàn thổcủa dự án này, hạn chế ảnh hưởng đối với hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệpcủa địa phương, bảo vệ môi trường;

- Phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, giám sátchặt chẽ việc thực hiện các giải pháp môi trường đối với hai dự án Tân Rai vàNhân Cơ;

- Đề xuất việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về môitrường đối với các dự án bauxite;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cườngcông tác quản lý khai thác, chế biến khoáng sản bauxite.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì giám sát và đánh giá kếtquả việc chuyển giao và ứng dụng công nghệ đối với hai dự án Tân Rai và NhânCơ.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hướng dẫn địa phương và Chủ đầu tư thực hiện việc chuyểnmục đích sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định để thực hiện dự án khai thácbauxite;

- Kiểm tra, giám sát việc di dân tái định cư theo quy địnhcủa pháp luật.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Bổ sung vào Báo cáo kinh tế-xã hội trình Quốc hội tại kỳhọp tới về việc thực hiện dự án khai thác bauxite, sản xuất alumine.

6. Bộ Công an phối hợp với các địa phương kiểm tra, giám sátChủ đầu tư (TKV) thực hiện đúng quy định hiện hành về lao động người nước ngoàilàm việc tại Việt Nam và bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh có hoạt động khoáng sản bauxite:

- Phối hợp với các Bộ, chủ đầu tư tăng cường công tác quảnlý nhà nước về khai thác, chế biến khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện tốt công tácbồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, bảo đảm đời sống nơi ở mớitốt hơn nơi ở cũ; đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và phát triển phong tục,tập quán và giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc trong quá trình bố trí táiđịnh cư.

8. Chủ đầu tư (Tập đoàn TKV):

- Triển khai các dự án Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đắk Nông)bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế-tài chính. Riêng dự án Nhân Cơchỉ triển khai sau khi đánh giá hiệu quả kinh tế, báo cáo đánh giá tác động môitrường được phê duyệt;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường vàphải bảo đảm chất lượng thi công các công trình về xử lý môi trường;

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch sử dụng đất,kế hoạch khai thác mỏ, hoàn thổ, khôi phục môi trường theo trình tự cuốn chiếu,bảo đảm tác động tối thiểu đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp của địaphương, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trước khi triển khai thựchiện.

- Lập phương án vận chuyển alumine khi hai dự án Tân Rai vàĐắk Nông đi vào hoạt động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Kiểm tra, tính toán lại hiệu quả kinh tế-tài chính trên cơsở cập nhật các số liệu hiện tại, dự báo và hồ sơ có liên quan để Bộ CôngThương thẩm định, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ.

- Lập thiết kế kỹ thuật hồ thải bùn đỏ, trình Bộ Công Thươngchủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định trước khi triển khaithực hiện.

- Thực hiện tốt công tác di dân tái định cư;

- Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân chodự án trên cơ sở lực lượng lao động tại chỗ là chính.

- Chủ động hướng dẫn nhà thầu nước ngoài chấp hành và thựchiện đúng các quy định hiện hành về lao động là người nước ngoài làm việc tạiViệt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- TTg, các PTTgCP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, NC, KGVX, ĐP, QHQT, Cổng TTĐT CP;
- Lưu:L VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng