ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 650/UBND-XD
V/v công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; tỉnh Sóc Trăng.

Qua xem xét đềnghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 407/TTr-SXD ngày22/5/2015) về việc công bố hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Thôngtư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giánhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng,

Chủ tịch UBNDtỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnhchi phí nhân công, máy thi công trong dự toán công trình, giá hợp đồng đối vớicác dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình,tỉnh Sóc Trăng được thực hiện như sau:

1. Về chi phí nhâncông, chi phí máy thi công:

a) Trường hợp sửdụng phương pháp bù trừ trực tiếp:

- Đơn giá nhân công:Xác định theo Điều 4 Thông tư số 01/2015/TT-BXD với mức lương đầu vào và hệ sốcấp bậc lương nhân công quy định tại Phụ lục 1, 2 của Thông tư số01/2015/TT-BXD trong đó thành phố Sóc Trăng là vùng III, các huyện, thị xã cònlại là vùng IV.

- Đơn giá máy thicông: Căn cứ vào Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công bố kèm theo Quyếtđịnh số 673/QĐHC-CTUBND ngày 17/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đồngthời cập nhật giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD vàgiá nhiên liệu, năng lượng theo từng thời điểm biến động giá nhiên liệu, nănglượng để điều chỉnh cho phù hợp.

b) Trường hợp sửdụng phương pháp hệ số điều chỉnh:

(Giá nhân côngđiều chỉnh) = (giá nhân công tại thời điểm gốc) x (hệ số điều chỉnh giá nhâncông).

(Giá ca máy điềuchỉnh) = (giá ca máy tại thời điểm gốc) x (hệ số điều chỉnh giá ca máy).

- Đối với dự toánxây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sóc Trăng -Phần lắp đặt và Phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 671/QĐHC-CTUBND và 674/QĐHC-CTUBND ngày 17/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, thì hệ số điềuchỉnh là:

+ Vùng III: Knc= 1,0; Kmtc = 0,886

+ Vùng IV: Knc= 0,949; Kmtc = 0,880

- Đối với dự toánxây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sóc Trăng -Phần Sửa chữa công bố kèm theo Quyết định số 672/QĐHC-CTUBND ngày 17/7/2013 củaChủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, thì hệ số điều chỉnh là:

+ Vùng III: Knc= 1,0; Kmtc = 0,905

+ Vùng IV: Knc= 0,949; Kmtc = 0,891

- Đối với dự toánkhảo sát xây dựng công trình được lập theo Đơn giá khảo sát xây dựng ban hànhkèm theo Quyết định số 992/QĐHC-CTUBND ngày 11/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnhSóc Trăng, thì tham khảo áp dụng hệ số công bố tại điểm b khoản 1 Công văn số 1590/CTUBND-HC ngày 02/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

+ Vùng III: Knc= 4,428

+ Vùng IV: Knc= 4,0

- Nhân công nhóm Ichuyển thành nhóm II theo hệ số 1,06.

Khi sử dụng các hệsố công bố tại Công văn này thì không sử dụng hệ số (chuyển vùng) tại Công vănsố 868/SXD-CSXD ngày 04/9/2013 của Sở Xây dựng.

2. Thời gian ápdụng: Từ ngày 15/5/2015 được áp dụng hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi côngnêu trên để lập dự toán, điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng côngtrình.

3. Giao Sở Xâydựng theo dõi việc thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nộidung Công văn này; đồng thời hướng dẫn, xử lý đối với các trường hợp khó khăn,vướng mắc theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo vàđề xuất hướng xử lý với Ủy ban nhân dân tỉnh.


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Lưu: XD, VX, KT, TH, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp