VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 650/VPCP-KTN
V/v thu hồi đất nông nghiệp để quy hoạch xây dựng Trường trung cấp nghề KTKT Bắc Nghệ An

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Nghệ An (công văn số 8313/UBND-CN ngày 12 tháng 12 năm 2008), ý kiến củacác Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3889/BNN-KH ngày 30tháng 12 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5345/BTNMT-TCQLĐĐngày 31 tháng 12 năm 2008), Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 63/LĐTBXH-TCDN ngày 09 tháng 01 năm 2009) về việc thu hồi đất nông nghiệp đểquy hoạch xây dựng Trường trung cấp nghề KTKT Bắc Nghệ An tại xã Quỳnh Thạch,huyện Quỳnh Lưu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra hiện trạng khu đất dựkiến xây dựng Trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Nghệ An tại xãQuỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An, đề xuất việc chuyển mục đích sửdụng đất đối với khu đất nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trongtháng 02 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, LĐTB&XH;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; Vụ KGVX
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý