BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 650/XNK-CN
V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mặt hàng xe điện và xe điều khiển dáng xe điện chạy xăng

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Hồng Khánh
Địa chỉ: 204 phố Duyên Hải, Phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh LàoCai

Trả lời công văn 06/2014/CV-HK ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Công TNHHMTV Hồng Khánh về việc nhập khẩu xe điện loại dưới 16 chỗ ngồi và xe dạng tươngtự loại xe kiểu dáng xe điện dưới 16 chỗ ngồi nhưng chạy xăng, chưa qua sửdụng, qua cửa khẩu đường bộ, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chínhvề việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam quy định xe ôtô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ cácloại thuộc nhóm 87.02), kể cả xe chở người có khoang hành lý chung (stationwagons) và ô tô đua thuộc nhóm 8703.

Căn cứ Điều 1 Thông tư Liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BCT ngày 14tháng 6 năm 2010 của Liên Bộ Công Thương - Giao Thông vận tải - Tài chính quyđịnh việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sửdụng), theo đó ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chưa qua sử dụng chỉ được nhậpkhẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển, quốc tế: Cái Lân - Quảng Ninh, HảiPhòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tục hải quan đượcthực hiện tại cửa khẩu nhập khẩu.

Cục Xuất nhập xin thông báo để Công ty TNHH MTV Hồng Khánh được biết./.

Nơi Nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, CN, tungdov.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải