BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6500 TC/TCT
V.v thuế nhập khẩu mặt hàng cạc điện thoại di động

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Kỹ thuật mới
(Số 55, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Ba đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 315/NTK-TCT ngày 13/05/2003 của Công ty kỹ thuật Mới về việc áp mã số đối với mặt hàng cạc điện thoại di động (tên tiếng anh là Subscriber Identity Module, Viết tắt là SIM card), Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và mức thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu.

Tham khảo Bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới, thì:

Mặt hàng SIM Card có cấu tạo là thẻ gắn mạch điện tử tích hợp (thẻ “ Thông minh”) thuộc nhóm 8542, mã số 8542.12.00 thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Bộ Tài chính trả lời để công ty Kỹ thuật mới được biết./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An