BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6500/TCĐBVN-TC
V/v khẩn trương hoàn thành hồ sơ các cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Các Cục Quản lý đường bộ;
- Ban Quản lý dự án 3.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Văn bản số 5661/TCĐBVN-TCngày 27/10/2014 chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện Chỉ thị số 18/CT-BGTVTngày 06/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung văn bản trên yêu cầucác cơ quan, đơn vị phải tiến hành rà soát lại các cơ sở nhà, đất thuộc quyềnquản lý của Tổng cục trên địa bàn, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Tổng cục Đường bộViệt Nam trước ngày 25/11/2014 để Tổng cục báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày31/11/2014. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các Cục Quản lý đường bộ, BanQuản lý dự án 3 chưa hoàn thành nội dung trên. Cụ thể như sau:

- Cục Quản lý đường bộ I: Chưa hoàn thành bổ sungTờ khai bị thiếu đối với 06 cơ sở nhà, đất đã có hồ sơ; chưa hoàn thành hồ sơđối với các cơ sở nhà đất mới phát sinh.

- Cục Quản lý đường bộ II: Chưa hoàn thành hồ sơđối với các cơ sở nhà, đất mới phát sinh.

- Cục Quản lý đường bộ III: Chưa hoàn thành hồ sơđối với các cơ sở nhà, đất mới phát sinh.

- Cục Quản lý đường bộ IV: Chưa hoàn thành hồ sơđối với các cơ sở nhà, đất mới phát sinh.

- Ban Quản lý dự án 3: Chưa hoàn thành hồ sơ đốivới các cơ sở nhà, đất trụ sở Ban đang sử dụng.

Để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giao thôngVận tải và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầuCục trưởng các Cục Quản lý đường bộ, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 3 chỉ đạocác cơ quan tham mưu khẩn trương hoàn thành hồ sơ phương án sắp xếp lại, xử lýcác cơ sở nhà, đất còn thiếu, mới phát sinh báo cáo Tổng cục trước ngày18/12/2014. Riêng đối với các cơ sở nhà, đất mới phát sinh trên địa bàn Hà Nội,Cục Quản lý đường bộ I và Ban Quản lý dự án 3 hoàn thành Tờ khai trước ngày10/12/2014 để Tổng cục mời Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, ký Biên bản kiểm tra hiện trạng.

Yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Ban Quản lý dự án3 khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC (Tuấn).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Huyện